Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

ZŠ a MŠ Krušovice‚ okres Rakovník

MPP

 

Minimální preventivní program

ZŠ a MŠ Krušovice, Rabasova 128, Krušovice

 

Úvod

 

Minimální preventivní program je komplexním systémovým prvkem v realizaci  preventivních aktivit  v základních a speciálních školách, ve školských zařízení pro výchovu mimo vyučování. Je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy. Jeho cílem je prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mladé generace. Zahrnuje oblasti:

Ø  drogové závislosti, alkoholismu a kouření

Ø  kriminality

Ø  gamblerství

Ø  závislostí na PC hrách, televizi apod.

Ø  záškoláctví

Ø  šikana, vandalismus

Ø  rasismus, intolerance

O škole

Základní škola a mateřská škola Krušovice je škola malotřídního typu, v letošním roce zajišťuje výuku a vzdělávání 28 žáků od 6 do 11 let, kteří jsou rozděleni do dvou učeben. V první třídě  jsou žáci 1. a 2. ročníku , ve druhé třídě žáci 3., 4. a 5. ročníku.

Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Kapacita školy je stanovena na 50 žáků.

Výuku zajišťují ředitelka školy a dvě aprobované učitelky, z nichž jedna je zároveň vedoucí školní družiny. Ve školní družině pracuje na částečný úvazek jedna vychovatelka.

Současný stav

Vzhledem k velikosti a rodinnému prostředí naše škola dosud nemusela řešit výrazné problémové chování, tudíž je preventivní program upraven k poměrům v malé obci a omezeným možnostem malotřídní školy.Občas se vyskytnou drobné kázeňské přestupky zejména v chování mezi dětmi vzájemně. Zařazujeme společné aktivity k utužování kolektivu a spolupráci, ke kladným vztahům mezi dětmi.

V rámci MPP spolupracují učitelé, učitelky mateřské školy, vedení školy.

Prevence

V rámci vyučování jsou témata zaměřená na prevenci společensky nežádoucích jevů, na rozvoj  zdravého způsobu života, výchovu ke společenství, poznávání a utužování kladného vztahu k našemu okolí a vlasti, k ochraně životního prostředí.

1.      ročník -     Naše třída

                                   Rodina

                                   Zdraví a nemoc

                                   Správná výživa

                                   Volný čas

2.      ročník -     Rodina

                                   Soužití lidí, společenské chování

                                   Volný čas

                                   Lidské tělo a péče o zdraví

                                   Zdravá výživa

3.      ročník -     Naše obec

                                   Péče o životní prostředí

                                   Dopravní výchova a bezpečnost

                                   Zásady zdravého způsobu života

                                   Práce a volný čas

4.      ročník -     Člověk a společnost

                                   Návykové látky

                                   Péče o zdraví, zásady první pomoci

                                   Bezpečnost silničního provozu

5.      ročník -     Člověk jako součást společnosti

                                   Lidské tělo, péče o zdraví

                                   Zdravá výživa

                                   Faktory ohrožující zdravý způsob života

                                   Kyberšikana

 

Mimoškolní aktivity pro žáky, které zajišťuje škola:

Školní družina, která nabízí jak oddychové činnosti, tak i individuální pomoc slabším žákům s přípravou na vyučování, dále společné vycházky do přírody a poznávání okolí, nácvik literárně-hudebních pásem pro různé příležitosti, diskotéky, případně organizuje kulturně poznávací výlety do Rakovníka i pro děti, které šk. družinu nenavštěvují.

 

Kroužky zajištěné DDM Rakovník a soukromými osobami

 • Kroužek Pohybových her, kde se děti rozvíjí v pohybových schopnostech, zároveň se učí pravidla jednotlivých sportů, učí se toleranci, spolupráci, kolektivním hrám.
 • Keramický kroužek
 • Kroužek zájmové angličtiny, který probíhá ve dvou skupinách rozdělených podle věku dětí. Žáci se zábavnou formou seznamují s cizím jazykem pod vedením zkušené učitelky AJ.
 • Sportovní kroužek pro rozvoj pohybových aktivit, s důrazem na spolupráci v týmových hrách

Ostatní mimoškolní aktivity:

 • Kroužek hasičů, který zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Krušovice. Kroužek probíhá zpravidla jednou týdně a nabízí dětem možnost sebevzdělávání v teoretickém i praktickém směru – tj. zásady první pomoci, obecné zásady při ohrožení, bezpečné chování nejen v dopravě, vztah k životnímu prostředí apod. SDH také organizuje pro děti nejrůznější akce  ve spolupráci s obecním úřadem Krušovice
 • Podzimní pouštění draků
 • Vystoupení k „Vítání občánků“
 • Mikulášská besídka v prostorách pivovaru
 • Besídky pro rodiče – před Vánoci a k oslavám „Dne matek“
 • Den otevřených dveří nejen pro rodiče žáků
 • Den pro předškoláky – návštěva předškolních dětí v běžné vyučovací hodině v 1. třídě

Spolupráce školy

Ø  s PPP v Rakovníku, vhodná pro včasnou diagnostiku případných poruch chování či učení a následnou další péčí o tyto žáky

Ø  s obecním úřadem, který se podílí na organizaci některých aktivit pro děti, zároveň škola připravuje vystoupení pro různé akce obce

Ø  spolupráce s Mateřskou školou, která je v přízemí budovy a s níž spolupracujeme především v oblasti kultury a při zápise budoucích prvňáčků

Ø  spolupráce s MŠ Řevničov, ZŠ Lišany a ZŠ Mšec v oblasti kultury a sportu

Ø  spolupráce s rodiči je zajištěna možnostmi konzultačních hodin pedagogů, lze se vždy dohodnout i individuálně

Ø  naše škola se zapojila do Projektu Šance a také spolupracuje s O. P. S. Fond Sidus

Škola zajišťuje divadelní představení v průběhu školního roku, besídky, výlety, návštěvu a bruslení na Zimním stadionu v Rakovníku, každoroční kurz plavání, který probíhá v 2. pol. školního roku.

Časový plán pro rok 2014/15

Září – listopad

·         tvorba MPP

·         seznámení se školním řádem

·         tradiční cyklistický výlet k podpoře „Evropského dne bez aut“

·         drakiáda ve spolupráci s obecním úřadem

·       návštěva muzikálu v Rakovníku

návštěva divadla v Kladně - Stochov

·         program k „vítání občánků“ ve spolupráci s Obcí

 

Prosinec – leden

·         lampionový průvod obcí

·         příprava a prezentace Vánoční besídky

·         rozhovory se žáky na téma nebezpečí vánočních a silvestrovských oslav

·         zpívání u stromečku ve spolupráci s SDH Krušovice

·         mikulášská nadílka 

 

Únor – červen

·         projektový den „Den v naší obci" - 100 let založení školy, doprovodný program

·    zapojení se do projektu Noc s Andersenem

·         návštěva dopravního hřiště v Rakovníku

·         sociální hry  - umět vyjádřit vlastní názor

·         rozhovory se žáky na téma drogy, kouření, alkohol ( průběžně po celý rok)

·         zásady první pomoci - stabilizovaná poloha, krvácení, drobné poranění, úpal, úžeh (průběžně během šk. roku)

·         vystoupení pro rodiče ke „Dni matek“ ve spolupráci s OÚ

·         cyklovýlet

·         školní výlet 

 

V rámci výuky Informatiky v 5. ročníku se zaměřujeme také na problém kyberšikany.

Připraven máme i materiál pro zjištění klimatu školy.

 

Podklady

Podklady vycházejí z doporučení MŠMT, z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28. Pokud se objeví šikana na škole, bude postupováno podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení ( č. j. 24 246/2008-6).

Rodiče budou seznámeni s důležitými odkazy na vývěskách v budově školy a na webových stánkách školy.

Žáci jsou informováni o vhodném a nežádoucím chování prostřednictvím školního řádu, který je vyvěšen v každé učebně.

 

Materiály

·         Kapesní průvodce krizových situacemi doma i v zahraničí „Co dělat …“

·         DVD Řekni drogám ne!  (VZP ČR)

·         DVD Štěstí přeje připraveným (MV 2008)

·         DVD Jsme, jací jsme ( Člověk v tísni )

·         Kvarteto Jak to vidím já (MVČR)

·         Kyberšikana ( AISIS )

·         Minimalizace šikany ( AISIS)

·         DVD Seznam se bezpečně

 

Program proti šikaně

1/ Za šikanu považujeme na naší škole úmyslné a opakované týrání spolužáků ( jejich izolování od ostatních, přikazování nebo zakazování něčeho, co není druhému příjemné, zastrašování, vyhrožování, krádeže nebo ničení věcí, fyzická agrese

2/ Klademe důraz na prevenci šikany otevřenými vztahy pedagogů se žáky, společnými aktivitami i mimo školu – Den dětí, drakiáda, lampionový průvod, vícedenní školní výlety, exkurze, sportovní akce.

3/ problémem šikany se zabýváme při realizaci průřezového tématu Výchova demokratického občana formou řízených rozhovorů v prvouce, českém jazyce.

4/ Postup první pomoci při řešení šikany:

a/ odhadneme závažnost přestupku

b/ rozhovor s obětí, svědkem i agresorem – nikdy nekonfrontujeme agresora s obětí

c/ zajistíme bezpečnost oběti

d/ nevyšetřujeme veřejně

e/ rozhovor s rodiči – neumožníme rohovor rodičů oběti a útočníka

f/ práce s celou třídou

5/Učíme žáky rozlišovat mezi pojmy žalování ( bonzování) a oznamování problému za účelem ochránit někoho nebo něco.

6/ Na stránkách školy jsme zveřejnili adresu, která může rodičům pomoci, pokud chtějí problém řešit sami – www.minimalizacesikany.cz

 

Krizový plán školy

Krizový plán zahrnuje postupy  řešení:

1)      při ohrožení života

·         bezprostřední záchrana, první pomoc

·         přivolání sanity, hasičů, policie dle konkrétní situace

·         informovat vedení školy a rodiče

2)      při fyzickém nebo slovním útoku  (postup při řešení šikany rozpracován níže)

·         vhodným způsobem zasáhne a zajistí ochranu oběti

·         informuje vedení školy

·         vedení školy informuje zákonného zástupce pachatele i oběti

·         společné řešení

·         metodik prevence zajistí intervenční program pro třídní kolektiv

3)      při podezření výskytu návykových látek

·         zajistit  svědky

·         návykovou látku odebrat z dosahu dětí

·         zaměstnanci informují vedení

·         vedení informuje zákonného zástupce

·         řešení s metodikem prevence

 

Vymezení pojmu šikany : 

„Opakované úmyslné chování, jehož cílem je ublížit , ohrozit nebo zastrašovat žáka (skupinu  žáků), agresor používá cíleně agresi na slabšího žáka a manipulaci s ním – v šikaně je jeden z rysů právě nepoměr sil, kdy se oběť  z nějakých příčin neumí nebo nemůže bránit. Z hlediska výkladu pojmu šikanování není důležité, zda k němu dochází verbálními útoky, fyzickým násilím nebo hrozbou násilí. Rozhodující je, že se tak děje úmyslně.“

 

Postupy řešení:

Pedagogický pracovník

-          vyšetří podezření – zajistí a vyslechne přímé (vhodné) svědky

-          provede rozhovor s obětí a rozhovor s agresorem (ne však formou konfrontace )

-          spolupracuje s metodikem prevence

-           informuje ředitelku školy

-          podílí se na vyšetřování

-          zajistí ochranu oběti

-          informuje rodiče agresora i rodiče oběti o výsledcích vyšetřování, a to i v případě, že se podezření neprokáže

-          navrhuje a spolupodílí se na kázeňských postupech pro agresora

-          v případě potřeby spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Rakovníku

-          v případě potřeby se obrátí na zařízení, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie

Dle závažnosti situace ředitelka školy věc oznámí na Policii ČR.

 

Organizace, s nimiž spolupracujeme

 • Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje –  pracoviště Rakovník, Fr.Diepolta 1576
 • Obecní úřad Krušovice
 • Sbor dobrovolných hasičů Krušovice
 • Policie ČR – besedy
 • DDM Rakovník – Nerudova 504, Rakovník
 •  

Evaluace ze šk.roku 2013/14

V loňském školním roce se na naší škole nevyskytly tendence šikanování mladších a slabších spolužáků. Je však horší komunikace a vztahy mezi některými dětmi vzájemně, proto se snažíme stále o kolektivní aktivity, rozvíjející příznivé klima (společné hry, rozhovory, čtení příběhů, skupinové práce). Pro zjištění aktuálních vztahů využíváme anonymní dotazníky.

Na podzim jsme již tradičně podpořili „Evropský den bez aut“ cyklovýletem na Louštín. V zimě jsme absolvovali bruslení na Zimním stadionu v Rakovníku, od ledna jsme v rámci TV dojížděli na kurz plavání do Tuchlovic. V rámci výuky byly také uspořádány projektové dny. V 1. ročník se zapojil do programu Veselé zoubky, žáci 1. - 5. ročníku a děti z MŠ se zúčastnili besedy  s praktickými ukázkami první pomoci. Navštívili jsme dopravní hřiště v Rakovníku. Celá škola se zapojila do soutěže ve sběru hliníku. Začátkem dubna jsme se opět zapojili za podpory rodičů a příznivců naší školy do celorepublikového projektu „Noc s Andersenem“. Spolupracovali jsme se ZŠ Mšec, kde jsme měli možnost vyzkoušet si keramickou dílnu i práci s polystirenem a řezačkou. 

Dvoudenní školní výlet jsme naplánovali na hrad Krakovec a kemp Machův mlýn. Koncem šk. roku jsme se ještě vydali na spolu s naší MŠ na zříceninu hradu Pravda a Kounovské řady.

Z volnočasových aktivit měly děti možnost vybrat si z kroužků ručních prací, výtvarného kroužku, sportovních her, jezdeckého kroužku či zájmové angličtiny, mohly docházet i na kroužek dobrovolných hasičů.

Jednotliví členové pedagogického sboru se v průběhu loňského roku zúčastnili několika školení v různých oblastech včetně Aktivu metodiků prevence v PPP Rakovník.

 

Vypracovala : Mgr. Lenka Vernerová  - školní metodik prevence

 

 

TOPlist